УДО України

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Управління державної охорони України на 2018 рік

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму УДО України (далі – АКП) на 2018 рік  розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Політика УДО України щодо запобігання і протидії корупції в УДО України ґрунтується на принципах:

 • верховенства права;
 • доброчесності на публічній службі;
 • формування негативного ставлення до корупції;
 • невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
 • ефективності та законності використання бюджетних коштів;
 • прозорості та відкритості антикорупційної діяльності;
 • забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом;
 • залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

В основу розроблення АКП покладено також принципи:

 • відповідності антикорупційних заходів Конституції України та законодавству України;
 • удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;
 • участь співробітників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
 • відповідальність та невідворотність покарання співробітників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
 • управління корупційними ризиками та регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

Головною метою АКП є утворення ефективної системи управління корупційними ризиками, запобігання і протидії корупції в УДО України, забезпечення створення та координація системи управління корупційними ризиками, запобігання і протидії корупції в самостійних структурних підрозділах УДО України, а також впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності УДО України та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності УДО України у 2018 році є:

аналіз стану запобігання та протидії корупційним і пов’язаним з корупцією правопорушенням, виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» особовим складом УДО України;

виявлення корупціогенних ризиків у діяльності структурних підрозділів УДО України, а також підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління УДО України, виявлення причин і умов їх виникнення, реалізація заходів щодо їх усунення (мінімізації);

проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня особового складу УДО України;

вжиття заходів щодо покращення матеріально-побутового забезпечення та соціального захисту військовослужбовців та працівників УДО України як визначальних чинників стимулювання проходження служби та праці в УДО України й запобігання корупційним проявам;

вжиття заходів навчального та методичного характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства військовослужбовцями та працівниками УДО України;

взаємодія з міжнародними і національними органами, установами і організаціями з питань розроблення заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням;

інформування громадськості про здійснювані УДО України заходи щодо запобігання та протидії корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням в діяльності структурних підрозділів УДО України, а також підприємств, установ та організацій, які перебувають у сфері управління УДО України;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

інші заходи, визначені антикорупційним законодавством України.

II. Оцінка корупційних ризиків в УДО України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Наказом УДО України від 17.04.2018 № 163 розпочато проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності УДО України, наказом УДО України від 27.04.2018 № 179 затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в УДО України та утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків в УДО України.

Комісією визначено 9 об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності УДО України, серед яких 5 загальних та 4 спеціальних функцій для їх забезпечення.

З аналізу повноважень підрозділів УДО України та її співробітників вбачається, що в окремих із них існує вірогідність виникнення корупційних ризиків. Разом з цим, в системі УДО України постійно впроваджуються заходи, спрямовані на їх недопущення та мінімізацію. Зокрема, мінімізація їх вчинення досягається шляхом підвищення рівня свідомості особового складу УДО України щодо неприйняття корупції, вжиття додаткових заходів профілактичного, навчального, методичного та дисциплінарного характеру.

Водночас, потребують покращення матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист співробітників та працівників УДО України, особливо встановлення належного та конкурентоспроможного, порівняно з іншими правоохоронними органами та військовими формуваннями, розміру грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців УДО України, що є дієвим чинником запобігання корупції.

Комісією ідентифіковано 9 корупційних ризиків, які потребують вжиття додаткових запобіжних заходів. Із них можливі при здійсненні загального керівництва діяльністю, виконання окремих завдань УДО України, оперативно-розшукової діяльності та окремих контррозвідувальних заходів – 3; можливі при здійсненні функцій із управління інформацією, в т.ч. з обмеженим доступом – 1; можливі при виконанні функцій з управління підрозділами УДО України, матеріально-технічного забезпечення, управління персоналом та підготовки кадрів, а також у сфері соціально-побутового забезпечення особового складу УДО України – 5.

Комісією відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, проведено оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків, визначено 3 з середнім рівнем, 6 з низьким.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків в УДО України затверджено звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності УДО України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) їх рівня. Визначено відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

 1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання співробітників та працівників УДО України переважно відбуватиметься в Інституті УДО України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках підвищення кваліфікації особового складу УДО України, а також шляхом проведення занять і тренінгів із залученням фахівців Національного агентства з питань запобігання корупції, представників громадських та правозахисних організацій за темами: правовий механізм протидії корупції в Україні; етичні основи антикорупційної поведінки осіб, що перебувають на військовій та державній службі; психологічні аспекти формування антикорупційної поведінки; загальна характеристика основних антикорупційних обмежень; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності співробітників УДО України; адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Дата

Тематика

Цільова аудиторія

Виконавець

Жовтень 2018

Правовий механізм протидії корупції в Україні. Етичні основи та психологічні аспекти формування антикорупційної поведінки осіб, що перебувають на військовій службі.

Військовослужбовці та працівники УДО України

Уповноважений підрозділ УДО України; СЮЗ УДО України; СВБ ДОЗО УДО України; представників громадських та правозахисних організацій (за домовленістю)

Жовтень 2018

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності УДО України

Військовослужбовці та працівники УДО України

Уповноважений підрозділ УДО України; СЮЗ УДО України; фахівці НАЗК (за домовленістю)

Листопад 2018

Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією

Військовослужбовці та працівники УДО України

СЮЗ УДО України; Уповноважений підрозділ УДО України; фахівці НАЗК (за домовленістю)

Листопад 2018

Організація діяльності по запобіганню корупційним правопорушенням та діянням пов’язаним з корупцією

Військовослужбовці та працівники УДО України

Уповноважений підрозділ УДО України; СВБ ДОЗО УДО України

Грудень 2018

Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб відповідно до ст. 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»

Військовослужбовці та працівники УДО України

Уповноважений підрозділ УДО України фахівці НАЗК (за домовленістю)

Вивчення цих тем спрямоване на формування антикорупційної поведінки співробітників УДО України.

 1. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Моніторинг та координація виконання АКП здійснюється щоквартально спеціально уповноваженим підрозділом (особою), визначеним (визначеною) Начальником УДО України, який (яка), в разі необхідності, інформують про хід виконання АКП Начальника УДО України.

У межах моніторингу ведеться облік, аналіз та узагальнення отриманої інформації, за результатами якого не рідше одного разу на рік здійснюється оцінка результатів здійснення передбачених АКП заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та оцінка її ефективності. За необхідності перед Начальником УДО України ініціюється питання про необхідність внесення змін до АКП.

Процедура оцінки виконання АКП здійснюється відповідно до критеріїв: своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення.

Крім того, АКП може переглядатися Комісією у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також у разі виявлення неефективності заходів та/або у разі надання пропозицій НАЗК.

До АКП будуть внесені зміни після прийняття антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми протягом 30 робочих днів.

Незалежний громадський контроль АКП здійснюється шляхом забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з АКП на офіційному сайті УДО України. До контролю, у разі необхідності, можуть також залучатися міжнародні інституції.

Рішення про внесення змін до АКП за результатами її перегляду приймає Начальник УДО України.