ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

28.09.2021 року № 769

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в Управлінні державної охорони України

Розділ І. Загальні положення

 1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Управлінні державної охорони України (далі – Перелік), розроблений відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю», Указу Президента України від 05.05.2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Типової Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736, з урахуванням вимог, установлених Законами України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про захист персональних даних», «Про оборону України», «Про Цивільну оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» й інших законодавчих і нормативно-правових актів.
 2. Перелік визначає відомості, що відносяться до службової інформації Управління державної охорони України (далі – УДО України).
 3. Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) службова інформація є публічною інформацією з обмеженим доступом.
 4. Службову інформацію УДО України становлять:
 • інформація у сферах: оборони, економіки, науки і техніки, державної безпеки та охорони правопорядку, управлінської діяльності, яка є предметом професійного інтересу УДО України і не віднесена до державної таємниці, але розголошення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти вчиненню злочинів тощо;
 • службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 • конфіденційна інформація, яка передана УДО України приватними суб’єктами, або яка зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, яку не віднесено до державної таємниці.
 1. Документам підрозділів УДО України, підприємств, установ, організацій і навчальних закладів УДО України (далі – установи УДО України), що містять службову інформацію УДО України, присвоюється гриф «Для службового користування» відповідно до Переліку.
 2. Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа «Для службового користування» вирішується виконавцем або посадовою особою УДО України, яка підписує документ, відповідно до Переліку та з дотриманням вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону.
 3. До прийняття рішення про присвоєння документу грифа «Для службового користування» особи, зазначені в пункті 6, повинні:
 • перевірити, чи належить інформація, яку містить документ, до категорій, визначених у частині першій статті 9 Закону;
 • встановити, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої згідно із законом не може бути обмежено, в тому числі шляхом віднесення її до службової інформації;
 • перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону.
 1. В окремих випадках питання щодо необхідності присвоєння документу грифа «Для службового користування» може бути розглянуто комісією УДО України (установи УДО України) з питань роботи із службовою інформацією за поданням посадової особи, яка підписуватиме документ.
 2. У Переліку терміни вживаються у таких значеннях:

базове обладнання – радіоприймальне, радіовипромінююче та інше радіоелектронне обладнання, розташоване на стаціонарних (постійних) або тимчасових вузлах зв’язку, яке призначене для забезпечення зв’язку між військовослужбовцями або об’єктами УДО України;

боєздатність – здатність підрозділів УДО України до виконання поставлених завдань за призначенням;

боєприпаси – патрони для стрілецької зброї, ручні гранати, постріли до гранатометів, патрони до стрілецької зброї спортивні, патрони до спеціальної зброї, зенітні постріли, зенітні ракети, сигнальні, освітлювальні, димові, піротехнічні та імітаційні засоби, патрони учбові до стрілецької зброї, ручні гранати учбові;

військова техніка – апарати літальні безпілотні, складові одиниці літальних апаратів, обладнання для забезпечення зльоту, посадки та технічного обслуговування літальних апаратів; судна й катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні; машини бойові колісні, машини військові спеціальні колісні, машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя озброєння бойової колісно-гусеничної техніки; спеціальна техніка телефонного, телеграфного зв’язку та передачі даних, її складові частини; технічні засоби захисту апаратури, ліній і каналів зв’язку та їх складові одиниці, апаратура шифрувальна та її складові частини, спеціальна техніка факсимільного зв’язку, техніка спеціального радіозв’язку, апаратура радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів), обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам виявлення цілей, засобам зв’язку, радіорозвідки противника, технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю; спеціальне обладнання для автоматизованої (автоматичної) обробки даних військового призначення, програмне забезпечення;

внутрішньооб’єктовий режим – сукупність організаційних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму секретності, встановленого в УДО України;

воєнний стан – особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності й передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози й забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина й прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

вразливі місця в охороні – найменш захищені місця на ділянці або об’єкті охорони, які можуть бути використані для несанкціонованого проникнення до них;

грошове забезпечення – гарантоване державою грошове забезпечення в обсязі, що відповідає умовам проходження військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця;

дислокація – місце звичайного розташування із зазначенням точних географічних найменувань або координат;

документи прикриття – документи, які зашифровують особу чи відомчу належність військовослужбовця, транспортного засобу УДО України, що використовуються для здійснення державної охорони;

елемент захисту посвідчення – голографічний захисний елемент, котрий застосовується на бланках посвідчень військовослужбовців УДО України з метою їхнього захисту та запобігання підробки;

зашифрування відомчої належності – спеціальне використання форми одягу, документів, транспортних засобів, приміщень інших установ та організацій з метою забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

інженерно-технічні засоби – інженерно-технічні засоби посилення охорони (засоби, системи охоронного теле-, відеобачення й освітлення, постова сигналізація та зв’язок, обладнання для контролю проходу, проїзду і догляду) й засоби інженерно-технічного захисту об’єктів, які використовуються в системі державної охорони;

інформаційний фонд – документація, множина документів, зібраних на носіях інформації зі спеціальною метою;

категорія об’єкта – класифікаційна характеристика важливості об’єкта, за якою визначається необхідний (зі встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами системи технічного захисту інформації рівнів) рівень захисту інформації, що обробляється технічними засобами та/або озвучується на цьому об’єкті;

контрольована зона – простір об’єкта інформаційної діяльності та/або територія навколо нього, в межах яких виключене неконтрольоване перебування сторонніх осіб і транспортних засобів, які не мають постійного або разового допуску на територію об’єкта;

контроль радіоефіру – захід направлений на отримання інформації про ведення радіопереговорів;

конфігурація персональних електронних обчислювальних машин (далі – ПЕОМ) – сукупність параметрів апаратного та програмного забезпечення персональної електронної обчислювальної машини;

маршрут евакуації – завчасно визначений запасний шлях або напрям руху до безпечного місця;

маршрут руху – завчасно визначений шлях руху або напрям перевезення;

медичне забезпечення – комплекс заходів, які провадяться з метою збереження і зміцнення здоров’я осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, надання їм медичної допомоги та лікування й скорішого відновлення працездатності після захворювань і травм. До числа цих заходів відносяться санітарно-гігієнічні, протиепідемічні й лікувально-профілактичні заходи;

мережа передачі даних – мережа, що використовується для з’єднання комп’ютерів у єдину (локальну обчислювальну) мережу;

об’єкти державної охорони – будинки, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд, споруди і спеціальні транспортні засоби, що перебувають в їхньому користуванні, інші місця постійного й тимчасового перебування осіб, які охороняються відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», важливі державні об’єкти і прилеглі до них території та акваторії, визначені Президентом України;

об’єкт інформаційної діяльності – інженерно-технічні споруди, транспортні засоби чи приміщення з визначеною контрольованою зоною, де здійснюється адміністративна, фінансово-економічна, виробнича, науково-технологічна та інша діяльність, пов’язана з інформацією, що підлягає захисту від витоку технічними каналами і спеціальних впливів;

об’єкт УДО України – відокремлена територія (акваторія) або споруда з визначеною контрольованою зоною, де знаходиться певна одиниця (підрозділ, військова техніка, озброєння, боєприпаси);

озброєння – стрілецька зброя, гранатомети, стрілецька зброя спортивна, холодна зброя, спеціальна зброя (пристрої для відстрілу сигнальних патронів, підводна зброя), зенітні установки, пускові механізми, електронно-оптичні та оптичні прилади (нічні біноклі, нічні приціли, нічні прилади спостереження, тепловізійні прилади спостереження, біноклі, бусолі, коліматори, далекоміри), учбова стрілецька зброя, спеціальний інструмент, калібри та прилади для ремонту зброї, приладдя і спорядження до зброї;

оперативно-технічний огляд – комплекс заходів, що проводяться військовослужбовцями підрозділів УДО України та інших правоохоронних органів (як самостійно, так й із залученням фахівців адміністративних, інженерно-технічних, комунальних, пожежних, медичних та інших служб і установ) з метою перевірки готовності об’єкта охорони до безпечного перебування на них посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

оперативно-розшуковий захід з використанням технічних засобів – система правових, оперативних, оперативно-технічних дій, які здійснюються підрозділом оперативного забезпечення охорони з метою забезпечення та створення необхідних умов, а також безпосереднього використання і застосування технічних засобів для негласного пошуку, контролю, відбору, фіксації та обробки відомостей щодо об’єктів контролю та впровадження;

організація оповіщення – комплекс заходів, які здійснюються з метою доведення до державних органів, підприємств, установ, організацій сигналів оповіщення у разі введення в державі воєнного стану та проведення мобілізації, організації чергування і забезпечення цих органів технічними засобами зв’язку;

основні засоби – земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки та споруди, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження та інше;

особливий режим діяльності – сукупність організаційних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму доступу та перебування на конкретному об’єкті;

охорона державної таємниці – комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних й оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втрати її матеріальних носіїв;

охоронний захід – комплекс заходів з метою забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, в місцях їх постійного та тимчасового перебування, а також під час пересування;

пароль – кодоване слово або набір символів, призначених для підтвердження особи чи її повноважень;

переговорна таблиця – таблиця, призначена для передачі у кодованому вигляді команд або фраз за допомогою засобів зв’язку;

пересилання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) – сукупність операцій із приймання, оброблення, перевезення і доставки (вручення) кореспонденції та інших матеріальних носіїв інформації;

підрозділи УДО України – самостійні структурні та структурні підрозділи, утворені в штаті УДО України;

підрозділ забезпечення – самостійний структурний підрозділ Управління, який відповідно до напряму діяльності вживає заходи із забезпечення, за закріпленою за ним номенклатурою, матеріально-технічними засобами особовий склад УДО України, а в частині, що стосується закупівель є відповідальним замовником;

підрозділ оперативного забезпечення охорони – самостійний структурний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову та/або контррозвідувальну діяльність відповідно до чинного законодавства України;

оперативно-технічний підрозділ – підрозділ, який здійснює оперативно- технічний огляд та/або контроль безпеки у місцях постійного й тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

план охорони та оборони – відомості про розстановку і дислокацію сил та засобів охорони;

професійна підготовка – система організаційних, методичних та навчально-виховних заходів, направлених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців УДО України з метою ефективного виконання ними службових обов’язків і спеціальних завдань щодо забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, формування високих моральних, психологічних і фізичних якостей, удосконалення на їхній основі професійної майстерності, підтримання на високому рівні бойової та мобілізаційної готовності підрозділів УДО України до виконання службових завдань за призначенням;

професійно-психологічний відбір – комплекс заходів, спрямований на здійснення якісного комплектування військових посад на основі забезпечення відповідності професійно важливих індивідуально-психологічних якостей і здібностей громадян, які вступають на військову службу, та військовослужбовців УДО України до вимог військово-професійної діяльності;

режим секретності – встановлений порядок забезпечення охорони державної таємниці;

режимне приміщення – приміщення, в якому проводяться секретні роботи;

санітарно-епідеміологічне забезпечення – комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення шкідливого впливу на посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, факторів середовища життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і їхню ліквідацію;

система сигналізації – електричне обладнання, призначене для виявлення та попередження про наявність нападу та/або проникнення в охоронні зони чи об’єкти;

суб’єкт режимно-секретної діяльності – орган державної влади, що провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею;

територіальна оборона – система загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період, а саме: охорона та захист державного кордону, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, охорона й оборона важливих об’єктів і комунікацій, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами та незаконно утвореними антидержавними озброєними формуваннями, організація і здійснення евакуаційних заходів, проведення аварійно- рятувальних робіт, захист населення від наслідків воєнних дій та аварій, підтримання правового режиму воєнного стану;

траса проїзду – визначена ділянка місцевості за маршрутом руху спеціального транспортного засобу з посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона;

управління мобілізацією – комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування за умов особливого періоду;

учасник адміністративної ролі – посадова особа, яка виконує привілейовану роль в інформаційній системі з правом виконання певних адміністративних функцій;

учбовий сигнал – сигнал, який використовується тільки під час проведення контрольних перевірок, тактико-спеціальних занять (навчань), командно-штабних тренувань (навчань);

харчове забезпечення – комплекс заходів, направлений на забезпечення продуктами харчування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

штат – відомчий нормативний документ, що розробляється на основі штатних нормативів, визначає найменування підрозділів і посад військовослужбовців, чисельність особового складу, необхідного для функціонування підрозділів, граничні військові звання, найменування і кількість закріплених транспортних засобів та службових собак. До штату також включаються посади працівників, які працюють за трудовим договором в У ДО України;

штатна чисельність – загальна чисельність посад військовослужбовців та працівників УДО України, що затверджується відповідно до штатів.

Розділ II. Відомості, що становлять службову інформацію в УДО України

 1. Оперативно-службова діяльність

1.1 Відомості щодо планування, організації та результатів оперативно-службової діяльності в системі УДО України .

1.2 Відомості щодо статистичних показників оперативно-службової діяльності підрозділів УДО України *.

1.3 Узагальнені відомості про зміст та стан службової діяльності підрозділів УДО України, у тому числі отримані за результатами заходів контролю.

1.4 Відомості щодо організації порядку взаємодії з питань забезпечення національної (державної) безпеки і розмежування функцій між УДО України та іншими державними органами *.

 1. Охорона осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона

2.1 Відомості за окремими показниками про планування, зміст, організацію підготовки та проведення охоронних заходів із забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона *.

2.2 Відомості щодо порядку та організації несення служби військовослужбовцями УДО України під час проведення охоронних заходів.

2.3 Відомості за окремими показниками, які розкривають зміст заходів із забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, сил та засобів охорони, конкретної транспортної одиниці, часу і маршруту руху *.

2.4 Відомості про методику здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного або тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, і трас проїзду транспортних засобів із зазначеними особами.

2.5 Відомості за окремими складовими показниками про комплекс медичних, санітарно-епідеміологічних, лікувально-профілактичних, ветеринарних, екологічних заходів і заходів з харчового забезпечення, які проводяться з метою забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

2.6 Відомості про конкретну транспортну одиницю, її технічні характеристики, технічний стан, місця зберігання та технічного обслуговування транспортного засобу, що використовується для пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

2.7 Відомості про забезпечення безпеки перевезень усіма видами транспорту посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

2.8 Відомості за окремими показниками про місця (об’єкти) постійного і тимчасового перебування, маршрути руху транспортних засобів із посадовими особами, щодо яких здійснюється державна охорона, а також ділянки місцевості прилеглої до них, володіння якими надає змогу створити небезпеку або скоєння протиправних дій стосовно осіб, щодо яких здійснюється державна охорона *.

2.9 Відомості щодо озброєння військовослужбовців УДО України вогнепальною зброєю, спеціальними, технічними засобами та засобами зв’язку.

2.10 Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони окремого об’єкта державної влади *.

2.11 Відомості за сукупністю всіх складових показників про порядок організації оперативного чергування в УДО України.

2.12 Відомості за сукупністю всіх складових показників про порядок організації пропускного режиму на об’єкти УДО України.

2.13 Відомості, що розкривають організацію системи і зміст планів охорони та оборони за сукупністю всіх складових показників щодо окремого об’єкта УДО України, за окремими показниками щодо всіх об’єктів УДО України у цілому *.

2.14 Відомості, що розкривають систему облаштування окремого об’єкта УДО України чи об’єкта державної охорони комплексами інженерно-технічних засобів охорони або охоронної сигналізації, їх технічні характеристики та стан, способи відключення чи вразливі місця, володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення до цього об’єкта *.

2.15 Відомості за окремими показниками про наявність недоліків у системі пропускного режиму, вразливі місця в системі охорони та оборони об’єкта УДО України чи/або об’єкта державної охорони і шляхи можливого несанкціонованого проникнення до цього об’єкта *.

2.16 Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони місць розташування серверного й комутаційного обладнання УДО України, призначеного для обробки службової інформації.

2.17 Відомості за окремими складовими показниками про схеми прокладання основних і резервних комунікацій та інших систем функціонування і забезпечення життєдіяльності об’єкта державної охорони або УДО України, що не становлять державну таємницю, але розголошення яких може вплинути на нормальне функціонування органів державної влади або УДО України, чи його підрозділів, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів.

2.18 Відомості за сукупністю всіх показників, щодо використання військовослужбовцями УДО України транспортних засобів державних підприємств, установ і організацій, які використовуються для перевезення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

2.19 Відомості за окремими показниками, які розкривають зміст заходів з посилення охорони та здійснення контрснайперського захисту посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона чи/або об’єктів державної охорони.

2.20 Відомості за сукупністю всіх показників, які розкривають методику й тактику припинення протиправних посягань на посадових осіб і членів їх сімей, щодо яких здійснюється державна охорона чи/або об’єкти державної охорони, із застосуванням заходів примусу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, службових собак, спеціальної та військової техніки.

2.21 Відомості щодо зашифрування особи чи відомчої належності військовослужбовців і транспортних засобів УДО України при здійсненні державної охорони.

 1. Оперативне забезпечення охорони та контррозвідувальна діяльність

3.1. Відомості щодо документального оформлення первинної інформації, здобутої під час здійснення оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності *.

3.2. Відомості про організацію, проведення, завдання, результати або документальне оформлення окремих заходів оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності *.

3.3. Відомості щодо змісту матеріалів документування протиправної діяльності, які надсилаються в правоохоронні органи або інші державні органи для вирішення питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3.4. Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи та результати здійснення оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності *.

3.5. Відомості про зміст заходів з упередження можливої протиправної діяльності стосовно осіб, щодо яких здійснюється державна охорона *.

3.6. Відомості про медико-фізіологічні дані стану здоров’я та інші відомості про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та членів їх сімей, що стали відомі під час здійснення державної охорони.

3.7. Відомості щодо протидії діяльності іноземних спеціальних служб, окремих організацій, груп або окремих осіб, спрямованої на нанесення (завдання) шкоди (збитків) національній безпеці чи життєво важливим інтересам держави *.

3.8. Відомості щодо прогнозу розвитку оперативної обстановки або пропозицій стосовно вирішення конкретних питань у сфері оперативно- розшукової та контррозвідувальної діяльності.

3.9. Відомості, отримані в ході контррозвідувального захисту осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона *.

3.10. Відомості щодо змісту, форм, методів, організаційних положень, оперативної тактики здійснення УДО України оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності *.

 1. Оперативно-розшукові заходи з використанням технічних засобів

4.1. Відомості щодо порядку отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів з використанням технічних засобів (далі – ОТЗ), методики проведення ОТЗ, змісту результатів або документального оформлення ОТЗ та процедури передачі матеріалів, отриманих у ході здійснення ОТЗ, до органів досудового розслідування *.

4.2. Відомості щодо виготовлення, наявності, тактико-технічних даних або характеристик, обліку, збереження, використання, технічного стану, технічного обслуговування, профілактичних, регламентних робіт або ремонту спеціальних технічних засобів, допоміжних пристроїв чи інших технічних засобів, що можуть використовуватися для проведення ОТЗ .

4.3. Відомості щодо зашифрування особи чи відомчої належності військовослужбовців і транспортних засобів до підрозділу оперативного забезпечення охорони *.

4.4. Відомості щодо використання спеціальних технічних засобів, допоміжних пристроїв чи інших технічних засобів для здійснення оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів *.

 1. Інформаційно-аналітична робота

5.1. Відомості за окремими показниками про організацію, здійснення та результати інформаційно-аналітичного супроводження заходів державної охорони та управлінської діяльності УДО України *.

5.2. Відомості щодо окремих елементів соціально-політичної, економічної та оперативної обстановки в регіонах країни або за її межами, прогнозів розвитку ситуації або пропозицій з організації охоронних заходів із забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона в місцях їх постійного та тимчасового перебування *.

5.3. Відомості щодо результатів роботи з наявними масивами даних, що містять персональну та іншу інформацію стосовно осіб чи організацій.

5.4. Відомості щодо оперативної обстановки в оточенні об’єктів державної охорони, об’єктів постійного або тимчасового перебування, отримані в результаті здійснення інформаційно-аналітичної, оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності *.

5.5. Відомості щодо організації взаємодії УДО України з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та військовими формуваннями з питань інформаційно-аналітичного забезпечення службової, оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності.

5.6. Узагальнені відомості щодо результатів виконання оперативно-розшукових чи контррозвідувальних завдань, отримані в результаті обробки матеріалів із закритих та/або відкритих джерел інформації *.

 1. Кадрове забезпечення

6.1. Відомості за окремими показниками щодо штатів, штатної чисельності, штатної розстановки, фактичної укомплектованості, структурно-функціональної побудови або назв функцій у цілому щодо підрозділу УДО України *.

6.2. Відомості, які розкривають порядок вивчення кандидатів на військову службу (роботу) в УДО України.

6.3. Відомості щодо організацій, обсягів, змісту, результатів перевірочних заходів стосовно кандидатів на військову службу (роботу) в УДО України та додаткових перевірочних заходів стосовно військовослужбовців (працівників) в УДО України*.

6.4 Відомості щодо результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу та військовослужбовців в УДО України; результатів психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа в УДО України; результатів соціологічних, соціально-психологічних чи психологічних досліджень в УДО України.

6.5. Відомості за окремими показниками, у яких розкриваються прізвища, ім’я та по батькові особового складу, місця проживання або контактні телефони, відомості про посади, у цілому щодо УДО України *.

6.6. Відомості за сукупністю усіх показників про персональні дані військовослужбовця УДО України: військове звання, назва посади, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації або проживання.

6.7. Узагальнені відомості про військовослужбовця УДО України щодо проходження ним військової служби, які містяться в його послужному списку.

6.8. Відомості про перелік посад підрозділу оперативного забезпечення охорони.

6.9. Відомості щодо службових (посадових) обов’язків (інструкцій) за посадами військовослужбовців та працівників у цілому щодо підрозділу УДО України, за окремими посадами щодо підрозділу оперативного забезпечення охорони*.

6.10. Відомості щодо результатів атестування особового складу УДО України.

6.11. Відомості про опис та застосування елементів захисту службових посвідчень військовослужбовців УДО України.

6.12. Відомості за сукупністю усіх складових показників щодо місця, строку, мети відрядження, персональних даних військовослужбовця УДО України, що від’їжджає (від’їжджатиме), перебуває у відрядженні або прибув з відрядження, пов’язаного зі здійсненням охоронних заходів стосовно осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, виконання оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності або інших завдань із забезпечення національної (державної) безпеки *.

6.13. Відомості про належність військовослужбовців УДО України до підрозділу оперативного забезпечення охорони, що дають змогу ідентифікувати таку особу та створити загрозу їх життю чи здоров’ю, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю *.

6.14. Відомості про участь військовослужбовців або працівників УДО України у здійсненні державної охорони органів державної влади України, осіб та об’єктів, що дають змогу ідентифікувати військовослужбовців або працівників і вчинити вплив на них для втягнення у протиправну діяльність, створити загрозу їх життю чи здоров’ю.

6.15. Відомості про причетність військовослужбовців та працівників УДО України до участі в антитерористичних заходах, забезпеченні їхнього проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії проти України, забезпеченні їх здійснення, що дають змогу ідентифікувати таких осіб та створити загрозу їх життю чи здоров’ю, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю *.

 1. Матеріально-технічне забезпечення та господарська діяльність

7.1. Відомості за окремими показниками про облік, номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу, закріплення за особовим складом, зберігання та використання основних засобів, озброєння, боєприпасів, спеціальної чи військової техніки у цілому щодо УДО України *.

7.2. Відомості за сукупністю всіх складових показників про облік, зберігання, фактичну наявність і закріплення за особовим складом озброєння, боєприпасів, військової техніки й спеціальних технічних засобів у цілому щодо підрозділу УДО України.

7.3. Узагальнені відомості щодо технічного обслуговування озброєння та військової техніки в цілому щодо УДО України.

7.4. Відомості за окремими показниками про кількість, вартість, строки постачання продовольства, речового майна, основних видів пального й мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів на випадок воєнного часу *.

7.5. Відомості про річні або перспективні замовлення, повне або часткове постачання чи вилучення спеціальних технічних засобів у цілому щодо УДО України.

7.6. Відомості щодо використання коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення *.

7.7. Відомості про медичні послуги, що надаються УДО України іншими формуваннями та установами, у яких розкриваються види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг у цілому щодо УДО України, за сукупністю усіх показників щодо підрозділу УДО України *.

7.8. Відомості за окремими складовими показниками про організацію та здійснення медичного, санаторно-курортного, санітарно-епідеміологічного або харчового забезпечення особового складу УДО України.

7.9. Відомості, які ідентифікують належність службових або складських приміщень до конкретного підрозділу УДО України *.

7.10. Відомості щодо технічних характеристик інженерних мереж, призначених для забезпечення безперебійної експлуатації об’єктів УДО України*.

7.11. Відомості за сукупністю всіх показників щодо проектування, будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування об’єктів УДО України*.

7.12. Відомості щодо забезпечення житлом військовослужбовців і працівників УДО України, а також звільнених з військової служби у запас або відставку осіб та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку з розкриттям персональних даних цих осіб *.

 1. Організація режиму секретності та секретне діловодство

8.1. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може перешкоджати цій діяльності *.

8.2. Відомості про зміст заходів пропускного, внутрішньооб’єктового режиму окремого об’єкта УДО України, на якому впроваджено особливий режим діяльності, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може вплинути на нормальне функціонування такого об’єкта *.

8.3. Відомості про зміст, організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю *.

8.4. Відомості щодо порядку надання, переоформлення або скасування допуску чи надання (припинення) доступу до державної таємниці громадянам України, військовослужбовцям та працівникам УДО України .

8.5. Відомості щодо результатів перевірки громадян у зв’язку з допуском до державної таємниці з розкриттям персональних даних громадян, форми допуску їх до державної таємниці, ініціатора такої перевірки.

8.6. Відомості щодо переліку режимних приміщень (зон, території тощо) для проведення конкретних видів секретних робіт, результатів обстеження та стану таких приміщень.

8.7. Узагальнені відомості щодо облікованих в режимно-секретному або оперативному підрозділах УДО України матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф обмеження доступу.

8.8. Відомості щодо організації, проведення або документального оформлення результатів засідань експертної комісії при державному експерті з питань таємниць УДО України *.

8.9. Відомості щодо заходів, спрямованих на захист інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва *.

8.10. Відомості за окремими показниками з питань планування, організації та ведення секретного діловодства *.

8.11. Відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної таємниці й обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що містяться в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць, чи в протоколах експертної комісії гіри державному експерті з питань таємниць, на підставі яких вони приймаються.

 1. Документальне забезпечення та архівна справа

9.1. Узагальнені відомості щодо найменувань, змісту й кількісних показників документальних матеріалів, що містять службову інформацію, які зберігаються та утворюються у процесі службової діяльності у цілому щодо УДО України*.

9.2. Узагальнені відомості щодо зареєстрованих в УДО України печаток і штампів.

9.3. Узагальнені відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф «Для службового користування», та про факти розголошення службової інформації.

9.4. Відомості, отримані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.

9.5. Відомості за сукупністю всіх показників про формування й зміст інформаційного фонду УДО України *.

 1. Мобілізаційна робота та антитерористична діяльність

10.1. Відомості за окремими показниками, щодо заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони УДО України *.

10.2. Відомості за окремими показниками про організацію і порядок оповіщення, нормативи, заходи й результати перевірок приведення підрозділу УДО України у готовність до виконання завдань за призначенням.

10.3. Відомості за окремими показниками про заходи антитерористичної діяльності УДО України *.

 1. Технічний захист інформації з обмеженим доступом

11.1. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації стосовно конкретного об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи УДО України, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю.

11.2. Відомості про вимоги (рекомендації) із забезпечення або приведення стану захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності, інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі УДО України відповідно до вимог законодавства.

11.3. Відомості про загрози (моделі загроз та моделі порушника) або можливі шляхи реалізації загроз для службової інформації, яка циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно- телекомунікаційній системі УДО України.

11.4. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі УДО України.

11.5. Відомості про взаємодію з органами державної влади, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з питань організації технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім тих, що становлять державну таємницю.

11.6. Відомості про оточення і розміщення навколо об’єктів УДО України іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних та іноземних організацій.

11.7. Відомості про склад і структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах УДО України, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (крім тих, що становлять державну таємницю), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності або декларацій комплексних систем захисту інформації до вимог нормативних документів.

11.8. Відомості про встановлення категорії конкретному об’єкту інформаційної діяльності УДО України, призначеному для озвучення або обробки технічними засобами інформації, що становить державну таємницю.

11.9. Відомості про організацію проведення перевірок стану технічного захисту інформації у місцях постійного або тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

11.10. Відомості про результати перевірок стану технічного захисту інформації у місцях тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

11.11. Узагальнені відомості щодо розташування об’єктів інформаційної діяльності УДО України.

 1. Криптографічний захист інформації з обмеженим доступом

12.1. Відомості про: зміст, стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки, планування розвитку системи криптографічного захисту службової інформації, об’єкти криптографічного захисту, облікові дані про засоби криптографічного захисту інформації порядок їх застосування (роботи) та правила користування, порядок забезпечення режиму безпеки під час їх експлуатації, крім тих, що становлять державну таємницю.

12.2. Відомості про взаємодію служби криптографічного захисту інформації (органу спеціального зв’язку) УДО України з органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у сфері криптографічного захисту службової та секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці *.

12.3. Відомості про номенклатуру, дійсні найменування, кількість, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту службової інформації.

12.4. Відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці *.

12.5. Відомості про номенклатуру, дійсні найменування, кількість ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.

12.6. Відомості про порядок використання, поводження, технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.

12.7. Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації.

12.8. Відомості про криптографічні системи або засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри).

12.9. Відомості про розробку нормативно-правових актів у сфері криптографічного захисту службової інформації.

12.10. Відомості про зміст, структуру, повну назву нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають порядок поводження і забезпечення безпеки експлуатації засобів криптографічного захисту службової інформації та засобів спеціального зв’язку, якщо вони не становлять державної таємниці *.

12.11. Відомості про особливості схемотехнічної і конструктивної побудови, криптографічні та спеціальні вимоги, механізми захисту й системи блокування, які наведено у відомчих нормативно-правових актах, нормативних документах з питань криптографічного захисту службової інформації.

12.12. Відомості про розташування і чинні адреси об’єктів служб криптографічного захисту.

 1. їнформаційно-телекомунікаційні системи та внутрівідомчий зв’язок

13.1. Відомості щодо організації і здійснення адміністративного доступу до інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно- телекомунікаційних систем, що експлуатуються в УДО України.

13.2. Відомості за сукупністю усіх складових показників щодо розробки, модернізації, упровадження або експлуатації в УДО України інформаційно-телекомунікаційних систем, у яких накопичується чи обробляється службова інформація.

13.3. Відомості за сукупністю усіх складових показників про структуру, номенклатуру, кількість та технічні характеристики засобів конкретних телекомунікаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем УДО України, у яких накопичується чи обробляється службова інформація.

13.4. Відомості за окремими складовими показниками про схеми прокладання основних та резервних комунікаційних мереж для забезпечення інформаційної діяльності об’єкта державної охорони.

13.5. Відомості за окремими показниками про канали, кабелі (лінії) зв’язку, радіочастоти, що ідентифікують їх використання в цілому щодо УДО України за умов мирного часу.

13.6. Відомості за сукупністю усіх складових показників щодо присвоєння умовних позивних та кодів об’єктам, командам і посадовим особам УДО України, які використовуються в процесі радіообміну засобами відкритого радіозв’язку.

13.7. Відомості про порядок ведення та результати контролю радіоефіру.

13.8. Відомості за сукупністю усіх складових показників про найменування і місця встановлення базового обладнання, що розкривають організацію внутрішньовідомчого радіозв’язку в УДО України.

 1. Професійне навчання, наукова та науково-технічна діяльність

14.1. Відомості за окремими показниками про зміст, організацію, стан професійної підготовки особового складу в цілому щодо підрозділу УДО України.

14.2. Відомості за сукупністю усіх складових показників про методику професійної підготовки особового складу УДО України.

14.3. Відомості за сукупністю усіх показників, що містяться в освітніх програмах, навчальних планах тощо про перелік та обсяг освітніх компонентів, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік навчального процесу, які забезпечують підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації фахівців для потреб УДО України.

 1. Фінансова діяльність

15.1. Відомості щодо номенклатури, фактичної наявності, фінансування, потреби у забезпеченні підрозділів УДО України основними засобами, озброєнням, боєприпасами, спеціальною чи військовою технікою та засобами радіозв’язку.

15.2. Відомості щодо фінансового забезпечення особового складу УДО України (в тому числі військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції), професійної, бойової та спеціальної підготовки, рівня забезпеченості спеціальними засобами, технікою і засобами бронезахисту .

15.3. Відомості, що розкривають показники фінансового забезпечення оперативно-службової діяльності УДО України про планові й фактичні обсяги видатків на реалізацію охоронних заходів, узагальнені кількісні та вартісні показники відряджень, що виконуються з метою здійснення охоронних заходів, виконання оперативно-розшукової і контррозвідувальної та антитерористичної діяльності *.

15.4. Відомості, що розкривають показники фінансового забезпечення державного оборонного замовлення, обсяги й структуру видатків на придбання озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, спеціальних засобів зв’язку, а також інших витрат на підвищення обороноздатності і безпеки держави в системі УДО України.

 1. Міжнародне співробітництво

16.1. Відомості щодо взаємодії УДО України з іноземними партнерами з питань оперативно-службової діяльності*.

16.2. Відомості щодо результатів прийому іноземних делегацій або окремих іноземців*.

16.3. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких іноземним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу «Для службового користування».

 1. Сфера управлінської діяльності

17.1. Відомості про зміст, організацію, результати службового розслідування, перевірочних заходів, внутрішні аудити (аудиторські звіти).

17.2. Відомості щодо організації підготовки та проведення засідань, рішень Колегії, а також відомості про організацію контролю за виконанням її рішень.

_____________________

* Якщо ці відомості не становлять державної таємниці, але їх оприлюднення може перешкоджати діяльності чи завдати шкоди інтересам УДО України, особам та/або об’єктам, щодо яких здійснюється державна охорона.