Доступ до публічної інформації

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ від 13.01.11 № 2939-VI «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 5 травня 2011 року № 547/2011 «ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ »

НАКАЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ від 07 лютого 2019 року № 40

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПИТІВ

1. Запити на інформацію, розпорядником якої є УДО України, приймаються в робочий час згідно з правилами внутрішнього розпорядку (у понеділок – четвер з 10:00 до 17:00, у п’ятницю – з 10:00 до 16:00).

Запити не приймаються під час обідньої перерви (з 13:00 до 14:00), а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

2. Запити подаються до УДО України в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запити подаються у довільній формі та мають містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може використовувати форму для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді (додаток 1) та форму для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою(додаток 2).

3. Запити на інформацію приймаються та реєструються відповідальними посадовими особами підрозділу діловодства УДО України у журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації (додаток 3) або в системі електронної реєстрації. На запиті проставляється відповідний штамп із зазначенням реєстраційного номера, дати отримання запиту. У реєстраційному номері зазначається позначка «І/з».

4. Після реєстрації запиту Начальник УДО України або особа, яка виконує його обов’язки, розглядає запит та визначає уповноважені структурні підрозділи УДО України, відповідальні за підготовку відповіді на запит, до компетенції яких належить запитувана інформація.

5. Після розгляду запиту Начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки, підрозділ діловодства УДО України невідкладно направляє запит визначеному уповноваженому структурному підрозділу УДО України для опрацювання та підготовки проекту відповіді запитувачу.

6. У разі якщо УДО України не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

7. Якщо запит за своїм змістом є зверненням громадян, підрозділ діловодства УДО України реєструє його відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

8. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинен оформити представник підрозділу діловодства УДО України, який обов’язково має зазначити в запиті свої посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон та надати копію запиту особі, від імені якої його подано.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЛЬНОСТІ

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ В УДО УКРАЇНИ

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
в Управлінні державної охорони України
Загальні положення
    1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Управлінні державної охорони України (далі – Перелік), розроблений відповідно до Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про державну таємницю”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, Типової Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736, з урахуванням вимог, встановлених Законами України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про захист персональних даних”, “Про оборону України”, “Про Цивільну оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та інших законодавчих і нормативно-правових актів.
  2. Перелік визначає відомості, що відносяться до службової інформації Управління державної охорони України (далі – УДО України).
    3. Відповідно до статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), службова інформація є публічною інформацією з обмеженим доступом.
    4. Службову інформацію УДО України становить:
інформація у сферах: оборони, економіки, науки і техніки, державної безпеки і охорони правопорядку, управлінської діяльності, яка є предметом професійного інтересу УДО України і не віднесена до державної таємниці, але розголошення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти вчиненню злочинів тощо;
– службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
– конфіденційна інформація, яка передана УДО України приватними суб’єктами або яка зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності у сфері оборони, державної безпеки і охорони правопорядку, яку не віднесено до державної таємниці.
    5. Документам підрозділів УДО України, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів УДО України (далі – установи УДО України), що містять службову інформацію УДО України, присвоюється гриф “Для службового користування” відповідно до Переліку.
    6. Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа
“Для службового користування” вирішується виконавцем або посадовою особою УДО України, яка підписує документ, відповідно до Переліку та з дотриманням вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону.
    7. До прийняття рішення про присвоєння документу грифа “Для службового користування” особи, зазначені в пункті 6, повинні:
1) перевірити, чи належить інформація, яку містить документ, до категорій, визначених у частині першій статті 9 Закону;
2) встановити, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої згідно із законом не може бути обмежено, в тому числі шляхом віднесення її до службової інформації;
3) перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону.
    8. В окремих випадках питання щодо необхідності присвоєння документу грифа “Для службового користування” може бути розглянуто комісією УДО України (установи УДО України) з питань роботи із
службовою інформацією за поданням посадової особи, яка підписуватиме документ.
    9. У Переліку терміни вживаються в такому значенні:
    Базове обладнання – радіоприймальне, радіовипромінююче та інше радіоелектронне обладнання, розташоване на стаціонарних (постійних) або тимчасових вузлах зв’язку, яке призначене для забезпечення зв’язку між військовослужбовцями або об’єктами УДО України.
    Боєздатність – здатність підрозділів УДО України до виконання поставлених завдань за призначенням.
   Боєприпаси – артилерійські та стрілецькі, бомби гранати, бойові частини, боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих) ракет та снарядів, міни наземні та фугаси, військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові та порохи, піропатрони та пристосування приводні та їх складові одиниці, інструменти та обладнання спеціальні для знешкодження наземних та підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові компоненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання для експлуатації та обслуговування боєприпасів.
   Військова техніка – апарати літальні безпілотні, складові одиниці літальних апаратів, обладнання для забезпечення зльоту, посадки та технічного обслуговування літальних апаратів; судна та катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні; машини бойові колісні, машини військові спеціальні колісні, машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя озброєння бойової колісно-гусеничної техніки; спеціальна техніка телефонного, телеграфного зв’язку та передачі даних, її складові частини; технічні засоби захисту апаратури, ліній і каналів зв’язку та їх складові одиниці, апаратура шифрувальна та її складові частини, спеціальна техніка факсимільного зв’язку, техніка спеціального радіозв’язку, апаратура радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів), обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам виявлення цілей, засобам зв’язку, радіорозвідки противника, технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю; спеціальне обладнання для автоматизованої (автоматичної) обробки даних військового призначення, програмне забезпечення.
   Внутрішньооб’ектовий режим – сукупність організаційних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму секретності, встановленого в УДО України.
   Воєнний стан – особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
   Вразливі місця в охороні – найменш захищені місця на ділянці або об’єкті охорони, які можуть бути використані для несанкціонованого проникнення до них.
   Грошове забезпечення – гарантоване державою грошове забезпечення в обсязі, що відповідає умовам проходження військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.
   Дислокація – місце звичайного розташування із зазначенням точних географічних найменувань або координат.
   Документи прикриття – документи, які зашифровують особу чи відомчу належність військовослужбовця, транспортного засобу УДО України, що використовуються для здійснення державної охорони.
   Елемент захисту посвідчення – спеціальний голографічний захисний елемент, котрий застосовується на бланках посвідчень військовослужбовців УДО України з метою їх захисту та запобігання підробки.
   Зашифрування відомчої належності – спеціальне використання форми одягу, документів, транспортних засобів, приміщень інших установ та організацій з метою забезпечення безпеки посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона.
  Інженерно-технічні засоби – інженерно-технічні засоби посилення охорони (засоби, системи охоронного теле-, відеобачення і освітлення, постова сигналізація та зв’язок, обладнання для контролю проходу, проїзду і догляду) та засоби інженерно-технічного захисту об’єктів (захисне, панцерне скло, панцерований захист спецавтомобілів), які використовуються в системі державної охорони.
   Інформаційний фонд – документація, множина документів, зібраних на носіях інформації зі спеціальною метою.
   Категорія об’єкту – класифікаційна характеристика важливості об’єкта, за якою визначається необхідний (зі встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами системи технічного захисту інформації рівнів) рівень захисту інформації, що обробляється технічними засобами та/або озвучується на цьому об’єкті.
   Контрольована зона – простір об’єкту інформаційної діяльності та/або територія навколо нього, в межах яких виключене неконтрольоване перебування сторонніх осіб і транспортних засобів, які не мають постійного або разового допуску на територію об’єкту.
   Контроль радіоефіру – захід направлений на отримання інформації про ведення радіопереговорів.
   Конфігурація ПЕОМ – сукупність параметрів апаратного та програмного забезпечення персональної електронної обчислювальної машини.
   Маршрут евакуації – завчасно визначений запасний шлях або напрям руху до безпечного місця.
   Маршрут руху – завчасно визначений шлях руху або напрям перевезення.
  Медичне забезпечення – комплекс заходів, які провадяться з метою збереження й зміцнення здоров’я осіб щодо яких здійснюється державна охорона, надання їм медичної допомоги та лікування й скорішого відновлення працездатності після захворювань і травм. До числа цих заходів відносяться санітарно-гігієнічні, протиепідемічні й лікувально-профілактичні заходи.
  Мережа передачі даних – мережа, що використовується для; з’єднання комп’ютерів у єдину (локальну обчислювальну) мережу.
  Об’єкти державної охорони – адміністративні будинки та споруди, що підлягають тимчасовій або постійній державній охороні силами УДО України в мирний та воєнний час.
  Об’єкт інформаційної діяльності – інженерно-технічні споруди, транспортні засоби чи приміщення з визначеною контрольованою зоною де здійснюється адміністративна, фінансово-економічна, виробнича, науково-технологічна та інша діяльність, пов’язана з інформацією, що підлягає захисту від витоку технічними каналами та спеціальних впливів.
  Об’єкт УДО України – відокремлена територія або споруда з визначеною контрольованою зоною, де знаходиться певна одиниця (підрозділ, військова техніка, озброєння, боєприпаси).
  Озброєння – озброєння стрілецьке та артилерійське.
  Оперативний підрозділ – підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до чинного законодавства України.
  Оперативно-технічний захід (огляд) – комплекс заходів, що проводяться військовослужбовцями підрозділів УДО України та інших правоохоронних органів (як самостійно, так і з залученням фахівців адміністративних, інженерно-технічних, комунальних, пожежних, медичних та інших служб і установ) з метою перевірки готовності об’єкта охорони до безпечного перебування на них посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
  Організація оповіщення – комплекс заходів, які здійснюються з метою доведення до державних органів, підприємств, установ, організацій сигналів оповіщення у разі введення в державі воєнного стану та проведення мобілізації, організації чергування та забезпечення цих органів технічними засобами зв’язку.
  Основні засоби – земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження та інше.
  Особливий режим діяльності – сукупність організаційних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму доступу та перебування на конкретному об’єкті.
  Охорона державної таємниці – комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв.
  Охоронний захід – комплекс заходів з метою забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, в місцях їх постійного та тимчасового перебування, а також під час пересування.
  Пароль – кодоване слово або набір символів, призначених для підтвердження особи чи її повноважень.
  Переговорна таблиця – таблиця призначена для передачі у кодованому вигляді команд або фраз за допомогою засобів зв’язку.
  Пересилання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) – сукупність операцій із приймання, оброблення, перевезення та доставки (вручення) кореспонденції та інших матеріальних носіїв інформації.
  Підрозділи УДО України – департаменти, служби, відділи, відділення, навчальні заклади.
  Підрозділи забезпечення – служби, відділи та відділення, які створені для забезпечення службової діяльності УДО України і входять до його структури.
  План охорони та оборони – відомості про розстановку і дислокацію сил та засобів охорони.
  Професійна підготовка – система організаційних та навчально-виховних заходів, направлених на підготовку та підвищення кваліфікації особового складу УДО України з метою ефективного виконання ними службових завдань визначених законодавством України.
 Професійно-психологічний відбір – є одним з видів професійного відбору і являє собою комплектування військових посад в УДО України на основі забезпечення відповідності професійно важливих соціально-психологічних, психологічних і психофізичних якостей громадян, що призивають або добровільно вступають на військову службу, та військовослужбовців УДО України вимогам військово-професійної
діяльності.
  Режим секретності – встановлений порядок забезпечення охорони державної таємниці.
  Режимне приміщення – приміщення, в якому проводяться секретні роботи.
 Санітарно-епідеміологічне забезпечення – комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення шкідливого впливу на посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона факторів середовища життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб й масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідацію.
  Система сигналізації – електричне обладнання, призначене для виявлення та попередження про наявність нападу та/або проникнення в охоронні зони чи об’єкти.
  Спеціальна дисципліна – навчальна дисципліна, зміст якої містить інформацію обмеженого доступу, пов’язану із специфікою професійної діяльності та передбачає отримання знань, умінь і навичок професійного спрямування.
  Суб’єкт режимно-секретної діяльності – орган державної влади, що провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею.
   Територіальна оборона – система загальнодержавних воєнних та спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період, а саме: охорона та захист державного кордону, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами та незаконно утвореними антидержавними озброєними формуваннями, організація та здійснення евакуаційних заходів, проведення аварійно-рятувальних робіт, захист населення від наслідків воєнних дій та аварій, підтримання правового режиму воєнного стану.
  Траса проїзду – визначена ділянка місцевості за маршрутом руху спеціального транспортного засобу з посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона.
  Управління мобілізацією – комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування за умов особливого періоду.
  Учасник адміністративної ролі – посадова особа, яка виконує привілейовану роль в інформаційній системі з правами виконання певних адміністративних функцій.
  Учбовий сигнал – сигнал, який використовується тільки під час проведення контрольних перевірок, тактико-спеціальних занять (навчань), командно-штабних тренувань (навчань).
  Харчове забезпеченим – комплекс заходів, направлений на забезпечення продуктами харчування посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона.
  Штат – постійний, встановлений нормативним актом склад військовослужбовців і працівників УДО України чи його структурного підрозділу, із визначенням кількості та назв посад.
  Штатна чисельність – визначена нормативним актом постійна кількість військовослужбовців і працівників УДО України чи його структурного підрозділу.
Відомості, що становлять службову інформацію
в Управлінні державної охорони України
       1. Оперативно-службова діяльність
1.1.Відомості щодо планування, організації та результатів оперативно-службової діяльності в системі УДО України 1.
1.2.Відомості щодо статистичних показників оперативно-службової діяльності підрозділів УДО України1.
1.3. Узагальнені відомості про зміст та стан службової діяльності підрозділів УДО України, у тому числі отримані за результатами заходів контролю.
1.4. Відомості щодо організації порядку взаємодії з питань забезпечення національної (державної) безпеки і розмежування функцій між УДО України та іншими державними органами1.
       2. Охорона осіб та об’єктів щодо яких здійснюється державна охорона
2.1.Відомості за окремими показниками про планування, зміст, організацію підготовки та проведення охоронних заходів з забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона1.
2.2. Відомості щодо порядку та організації несення служби військовослужбовцями УДО України під час проведення охоронних заходів.
2.3.Відомості за окремими показниками, які розкривають зміст заходів з забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час і маршрут руху.
2.4.Відомості про методики здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного або тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна оборона та трас проїзду транспортних засобів з зазначеними особами.
2.5.Відомості щодо методик підготовки та порядку застосування службових собак в УДО України.
2.6.Відомості за окремими складовими показниками про комплекс медичних, санітарно-епідеміологічних, лікувально-профілактичних, ветеринарних, екологічних заходів та заходів з харчового забезпечення, які проводяться з метою забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
2.7.Відомості про конкретну транспортну одиницю, її технічні характеристики, технічний стан, місця зберігання та технічного обслуговування транспортного засобу, що використовується для пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
2.8. Відомості про забезпечення безпеки перевезень усіма видами транспорту посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
2.9. Відомості за окремими показниками про місця (об’єкти) постійного та тимчасового перебування, маршрути руху транспортних засобів з посадовими особами щодо яких здійснюється державна охорона, а також ділянки місцевості прилеглої до них, володіння якими надає змогу створити небезпеку або скоєння протиправних дій відносно осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
2.10. Відомості щодо озброєння військовослужбовців УДО України вогнепальною зброєю, спеціальними, технічними засобами та засобами
зв’язку.
2.11.Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів  охорони або оборони окремого органу державної влади1.
2.12.Відомості за сукупністю всіх складових показників про порядок організації оперативного чергування в УДО України.
2.13.Відомості за сукупністю всіх складових показників про порядок організації пропускного режиму на об’єкти УДО України.
2.14. Відомості, що розкривають організацію системи та зміст планів охорони та оборони за сукупністю всіх складових показників щодо окремого об’єкту УДО України, за окремими показниками щодо всіх об’єктів УДО України в цілому1.
2.15. Відомості, що розкривають систему облаштування окремого об’єкта УДО України чи об’єкта державної охорони комплексами інженерно-технічних засобів охорони або охоронної сигналізації, їх технічні характеристики та стан, способи відключення чи вразливі місця, володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення до цього об’єкту1.
2.16. Відомості за окремими показниками про наявність недоліків у системі пропускного режиму, вразливі місця в системі охороні та оборони об’єкту
УДО України чи/або об’єкту державної охорони та шляхи можливого несанкціонованого проникнення до даного об’єкту1.
2.17.Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони місць розташування серверного та комутаційного обладнання УДО України.
2.18.Відомості за окремими складовими показниками про схеми прокладання основних і резервних комунікацій та інших систем функціонування й забезпечення життєдіяльності об’єкта державної охорони або УДО України, що не становлять державну таємницю, але розголошення яких може вплинути на нормальне функціонування органів державної влади або УДО України, чи його підрозділів, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів.
      3. Оперативне забезпечення охорони та контррозвідувальна діяльність
3.1. Відомості щодо документального оформлення первинної (оперативної) інформації, здобутої в ході оперативно-розшукової діяльності1.
3.2. Відомості про організацію, проведення, завдання, результати або документальне оформлення окремих заходів оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності1.
3.3. Відомості щодо змісту матеріалів документування протиправної діяльності, які надсилаються в правоохоронні органи або підрозділ-ініціатор для вирішення питання про внесення даних до ЄРДР1.
3.4. Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи та результати здійснення оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності1.
3.5. Відомості про зміст заходів з упередження можливої протиправної діяльності стосовно осіб, щодо яких здійснюється державна охорона1.
3.6.Відомості про медико-фізіологічні данні стану здоров’я та інші відомості про особу, щодо якої здійснюється державна охорона, та її оточення, що стали відомі під час здійснення державної охорони.
3.7.Відомості щодо організації, проведення, результатів або документального оформлення окремих заходів контррозвідувальної чи оперативно-розшукової діяльності1.
3.8. Відомості щодо протидії діяльності іноземних спеціальних служб, окремих організацій, груп або окремих осіб, спрямованої на нанесення (завдання) шкоди (збитків) національній безпеці чи життєво важливим інтересам держави1.
3.9. Відомості щодо прогнозу розвитку ситуації або пропозицій стосовно вирішення конкретних питань у сферах життєзабезпечення держави1.
3.10. Відомості, отримані в ході контррозвідувального захисту осіб та об’єктів щодо яких  здійснюється державна охорона1.
3.11.Відомості щодо змісту, форм, методів, організаційних положень, оперативної тактики здійснення УДО України оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності1.
       
        4. Оперативно-технічні заходи 
4.1. Відомості щодо порядку отримання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів (далі – ОТЗ), методики проведення ОТЗ, змісту результатів або документального оформлення ОТЗ та процедури передачі матеріалів, отриманих в результаті проведення ОТЗ, для їх використання у кримінальному судочинстві або передачі до інших правоохоронних органів.
4.2.Відомості щодо виготовлення, наявності, збереження, використання, технічного стану, технічного обслуговування, профілактичних, регламентних робіт або ремонту спеціальних технічних засобів, допоміжних пристроїв чи інших технічних засобів оперативно-технічного підрозділу УДО України (далі – ОТП)1.
4.3.Відомості щодо обліку спеціальних технічних засобів, допоміжних пристроїв чи інших технічних засобів ОТП1.
4.4. Відомості щодо тактико-технічних даних або характеристик спеціальних технічних засобів, допоміжних пристроїв чи інших технічних засобів, що можуть використовуватись ОТП для проведення ОТЗ1.
4.5.Відомості щодо заходів приховування належності транспортних засобів до ОТП1.
4.6.Відомості щодо використання спеціальних технічних засобів, допоміжних пристроїв чи інших технічних засобів ОТП для здійснення оперативно-розшукових заходів1.
       
        5. Інформаційно-аналітична робота
5.1.Відомості за окремими показниками про організацію, здійснення та результати інформаційно-аналітичного супроводження заходів державної охорони та управлінської діяльності УДО України1.
5.2. Відомості щодо окремих елементів соціально-політичної, економічної та оперативної обстановки в регіонах країни або за її межами, прогнозів розвитку ситуації або пропозицій з організації охоронних заходів з забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона в місцях їх постійного та тимчасового перебування1.
5.3.Відомості щодо результатів роботи з наявними масивами даних, що містять персональну та іншу інформацію стосовно осіб.
5.4.Відомості щодо оперативної обстановки в оточенні об’єктів державної охорони, об’єктів постійного або тимчасового перебування , отримані в результаті здійснення інформаційно-аналітичної, оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності1.
5.5. Відомості про щодо організації взаємодії УДО України з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та військовими формуваннями з  питань інформаційно-аналітичного забезпечення службової та оперативно-розшукової діяльності.
5.6.Узагальнені відомості щодо результатів виконання контррозвідувальних завдань, отримані в результаті обробки матеріалів із відкритих джерел інформації1.
        6. Робота з особовим складом
6.1. Відомості про порядок обліку кадрів в УДО України та комплектування ними вакантних посад у підрозділах УДО України.
6.2.Відомості про наявність облікових документів по особовому складу УДО України, їх форми, призначення, порядок складання, ведення, зберігання, передачі та знищення.
6.3. Відомості щодо штатів, штатної чисельності, штатної розстановки, штатного розкладу, фактичної укомплектованості, структурно-функціональної побудови або назв функцій у цілому щодо окремого підрозділу УДО України1.
6.4.Відомості щодо службових (посадових) обов’язків (інструкцій) за посадами військовослужбовців та працівників у цілому щодо структурного підрозділу УДО України, за окремими посадами щодо оперативного підрозділу УДО України.
6.5.Узагальнені відомості, у яких розкриваються прізвища та ініціали, відомості про посади, належність до підрозділів, місця проживання або контактні телефони особового складу: за сукупністю всіх показників у цілому щодо структурного підрозділу УДО України; за окремими показниками у цілому щодо УДО України 1.
6.6.Відомості щодо організації, обсягів, змісту, результатів перевірочних заходів стосовно осіб, які оформляються на військову службу (роботу, навчання) в УДО України та додаткових перевірочних заходів стосовно військовослужбовців (працівників) УДО України.
6.7. Відомості, які розкривають порядок, способи і методи професійно-психологічного відбору або відбору за станом здоров’я кадрів в УДО України.
6.8. Відомості про результати професійно-психологічного відбору кандидатів на службу або обстеження військовослужбовців УДО України.
6.9. Відомості щодо методик та результатів спеціального тестування кандидатів на військову службу в УДО України чи військовослужбовців УДО України.
6.10.Відомості про опис та застосування елементів захисту посвідчень військовослужбовців УДО України.
6.11.Відомості щодо комплектування, переміщення, призначення особового складу, зарахування у розпорядження, звільнення з військової служби (роботи), підготовки чи перепідготовки кадрів у системі УДО України.
6.12.Відомості за сукупністю всіх складових показників щодо місця, строку, мети відрядження, установочних даних військовослужбовця УДО України, що від’їжджає (від’їжджатиме), перебуває або прибув у відрядженні, пов’язаного зі здійсненням охоронних заходів стосовно осіб та об’єктів щодо яких здійснюється державна охорона, виконання оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності або інших завдань з забезпечення національної (державної) безпеки 1.
6.13.Відомості за сукупністю всіх складових показників щодо організації, проведення чи результатів атестування особового складу УДО України.
6.14. Відомості про належність посадової особи УДО України до його оперативних підрозділів,  про причетність посадової особи незалежно від часу до участі в антитерористичних заходах або її залучення до планування або організації таких заходів, що дають змогу ідентифікувати таку особу і створити загрозу її життю та здоров’ю, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
6.15.Узагальнені відомості щодо проходження військовослужбовцем УДО України служби (роботи, навчання).
        7. Матеріально-технічне забезпечення та господарська діяльність
7.1. Відомості за окремими показниками про облік, номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу, закріплення за особовим складом,  зберігання та використання основних засобів, озброєння, боєприпасів,  спеціальної чи військової техніки у цілому щодо УДО України1.
7.2.Відомості за сукупністю всіх складових показників про облік, зберігання, фактичну наявність та закріплення за особовим складом озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних технічних засобів у цілому щодо підрозділу УДО України.
7.3.Узагальнені відомості щодо технічного обслуговування озброєння та військової техніки в цілому щодо УДО України.
7.4. Відомості за окремими показниками про кількість, вартість, строки постачання продовольства, речового майна, основних видів пального та мастильних матеріалів, технічних засобів, інших матеріальних засобів на воєнний час1.
7.5.Відомості про річні або перспективні замовлення, повне або часткове постачання чи вилучення спеціальних технічних засобів у цілому щодо УДО України.
7.6.Відомості щодо використання коштів, передбачених для фінансування державного оборонного замовлення1.
7.7.Відомості про медичні послуги, що надаються УДО України іншими формуваннями та установами, у яких розкриваються види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг у цілому щодо УДО України, за сукупністю всіх показників щодо підрозділу УДО України 1.
7.8.Відомості за окремими складовими показниками про організацію та здійснення медичного, санаторно-курортного, санітарно-епідеміологічного або харчового забезпечення особового складу УДО України.
7.9. Відомості, які ідентифікують належність службових або складських приміщень до конкретного підрозділу УДО України1.
7.10.Відомості щодо технічних характеристик інженерних мереж, призначених для забезпечення безперебійної експлуатації об’єктів УДО України1.
7.11.Відомості щодо проектування, будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування об’єктів УДО України1.
7.12.Відомості щодо забезпечення житлом військовослужбовців і працівників УДО України, а також звільнених з військової служби у запас або відставку осіб та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку з розкриттям установочних даних цих осіб1.
        8. Організація режиму секретності та секретне діловодство
8.1.Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може перешкоджати цій діяльності.
8.2.Відомості про зміст заходів пропускного, внутрішньооб’єктового режиму окремого об’єкта УДО України, на якому впроваджено особливий режим діяльності, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може вплинути на нормальне функціонування такого об’єкту.
8.3. Відомості про зміст, організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
8.4.Відомості щодо порядку надання, переоформлення або скасування допуску чи надання (припинення) доступу до державної таємниці громадянам, співробітникам та працівникам УДО України 1.
8.5. Відомості щодо результатів перевірки громадян у зв’язку з допуском до державної таємниці з розкриттям установочних даних громадян, форми допуску їх до державної таємниці, ініціатора такої перевірки.
8.6.Відомості щодо переліку режимних приміщень (зон, території тощо) для проведення конкретних видів секретних робіт, результатів обстеження та стану таких приміщень.
8.7.Узагальнені відомості щодо облікованих в режимно-секретному підрозділі УДО України матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф обмеження доступу.
8.8.Відомості щодо організації, проведення або документального оформлення результатів засідань експертної комісії при державному експерті з питань таємниць УДО України 1.
8.9. Відомості щодо заходів, спрямованих на захист інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва1.
8.10. Відомості за окремими показниками з питань планування, організації та ведення секретного діловодства1.
8.11. Відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної таємниці та обгрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що містяться в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць, чи в протоколах експертної комісії при державному експерті з питань таємниць, на підставі яких вони приймаються.”.
        9. Документальне забезпечення та архівна справа
9.1. Узагальнені відомості щодо найменувань, змісту та кількісних показників документальних матеріалів, що містять службову інформацію, які зберігаються та утворюються у процесі службової діяльності у цілому щодо УДО України1.
9.2.Узагальнені відомості щодо зареєстрованих в УДО України  печаток і штампів.
9.3. Узагальнені відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф “Для службового користування”, та про факти розголошення службової інформації.
9.4.Відомості, отримані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким ними надано гриф обмеження доступу.
9.5.Відомості за сукупністю всіх показників про формування та зміст інформаційного фонду УДО України 1.
         10. Мобілізаційна робота та антитерористична діяльність
10.1.Відомості за окремими показниками, щодо заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони УДО України1.
10.2.Відомості за окремими показниками про організацію та порядок оповіщення, нормативи, заходи та результати перевірок приведення підрозділу УДО України у готовність до виконання завдань за призначенням.
10.3.Відомості за окремими показниками про заходи антитерористичної діяльності УДО України 1.
        11. Технічний та криптографічний захист інформації з обмеженим доступом
11.1. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації стосовно конкретного об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи УДО України, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю.
11.2. Відомості про вимоги (рекомендації) із забезпечення або приведення стану захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності, інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі УДО України у відповідність до вимог законодавства.
11.3. Відомості про загрози (моделі загроз та моделі порушника) або можливі шляхи реалізації загроз для службової інформації, яка циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі УДО України.
11.4. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі УДО України.
11.5. Відомості про взаємодію з органами державної влади, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з питань організації технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім тих, що становлять державну таємницю.
11.6. Відомості про оточення і розміщення навколо об’єктів УДО України іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних та іноземних організацій.
11.7. Відомості про склад та структуру, результати державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах УДО України, заходи, які здійснюються при її проведенні, способи (методи) і порядок проведення цих заходів, що містяться в матеріалах державних експертиз у сфері технічного захисту інформації (крім тих, що становлять державну таємницю), а також узагальнені відомості щодо виданих/зареєстрованих атестатів відповідності або декларацій комплексних систем захисту інформації вимогам нормативних документів.
11.8. Відомості про встановлення категорії конкретному об’єкту інформаційної діяльності УДО України, призначеному для озвучення або обробки технічними засобами інформації, що становить державну таємницю.
11.9. Відомості про організацію проведення перевірок стану технічного захисту інформації у місцях постійного або тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
11.10. Відомості про результати перевірок стану технічного захисту інформації у місцях тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
11.11. Узагальнені відомості щодо розташування об’єктів інформаційної діяльності УДО України.
11.12. Відомості про: зміст, стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки, планування розвитку системи криптографічного захисту службової інформації, об’єкти криптографічного захисту, облікові дані про засоби КЗІ порядок їх застосування (роботи) та правила користування, порядок забезпечення режиму безпеки під час їх експлуатації, крім тих, що становлять державну таємницю.
11.13. Відомості про взаємодію служби криптографічного захисту інформації (органу спеціального зв’язку) УДО України з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями у сфері криптографічного захисту службової та секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
11.14. Відомості про порядок використання, поводження, технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту службової інформації.
11.15. Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації.
11.16. Відомості про криптографічні системи або засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри).
11.17. Відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.
11.18. Відомості про розробку нормативно-правових актів у сфері криптографічного захисту службової інформації.
11.19. Відомості про зміст, структуру, повну назву нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають порядок поводження та забезпечення безпеки експлуатації засобів криптографічного захисту службової інформації та засобів спеціального зв’язку, якщо вони не становлять державної таємниці.
11.20. Відомості про особливості схемотехнічної та конструктивної побудови, криптографічні та спеціальні вимоги, механізми захисту та системи блокування, які наведено у відомчих нормативно-правових актах, нормативних документах з питань криптографічного захисту службової інформації.
         12. Інформаційно-телекомунікаційні системи та внутрівідомчій зв’язок
12.1. Відомості щодо організації  та здійснення адміністративного доступу до інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних систем, що експлуатуються в УДО України.
12.2.Відомості за сукупністю усіх складових показників щодо  розробки, модернізації, упровадження або експлуатації в УДО України інформаційно-телекомунікаційних систем, у яких накопичується чи обробляється службова інформація.
12.3.Відомості за сукупністю усіх складових показників про структуру, номенклатуру, кількість та технічні характеристики засобів конкретних телекомунікаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем УДО України, у яких накопичується чи обробляється службова інформація.
12.4. Відомості за окремими складовими показниками про схеми прокладання основних та резервних комунікаційних мереж для забезпечення інформаційної діяльності об’єкта державної охорони або УДО України.
12.5.Відомості за окремими показниками про канали, кабелі (лінії) зв’язку, радіочастоти, що ідентифікують їх використання в цілому щодо УДО України за умов мирного часу.
12.6.Відомості за сукупністю всіх складових показників щодо присвоєння умовних позивних та кодів об’єктам, командам та посадовим особам УДО України, які використовуються в процесі радіообміну засобами відкритого радіозв’язку.
12.7. Відомості про порядок ведення та результати контролю радіоефіру.
12.8. Відомості за сукупністю всіх складових показників про найменування та місця встановлення базового обладнання, що розкривають організацію внутрішньовідомчого радіозв’язку в УДО України.
         13. Професійне навчання, наукова та науково-технічна діяльність
13.1. Узагальнені відомості щодо організації проведення та тематики (змісту) навчальних програм із спеціальної підготовки з підвищення професійного рівня особового складу у цілому щодо підрозділу УДО України1.
13.2.Відомості за сукупністю всіх складових показників щодо планування, організації та методик проведення заходів з підвищення професійного рівня особового складу УДО України1.
13.3.Узагальнені відомості щодо напрямів та основних положень науково-методичного забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів УДО України.
          14. Фінансова діяльність  
14.1.Відомості щодо номенклатури, фактичної наявності, фінансування, потреби у забезпеченні підрозділів УДО України основними засобами, озброєнням, боєприпасами, спеціальною чи військовою технікою та засобами радіозв’язку.
14.2.Відомості щодо фінансового забезпечення особового складу УДО України (в тому числі військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції), професійної, бойової та спеціальної підготовки, рівня забезпеченості спеціальними засобами, технікою та засобами бронезахисту1.
14.3.Відомості що розкривають показники фінансового забезпечення оперативно-службової діяльності УДО України про планові та фактичні обсяги видатків на реалізацію охоронних заходів, узагальнені кількісні та вартісні показники відряджень, що виконуються з метою здійснення охоронних заходів, виконання оперативно-розшукової та контррозвідувальної та антитерористичної діяльності1.
14.4.Відомості що розкривають показники фінансового забезпечення державного оборонного замовлення, обсяги та структуру видатків на придбання озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, спеціальних засобів зв’язку, та інших витрат на підвищення обороноздатності і безпеки держави в системі УДО України 1.
         15. Міжнародне співробітництво 
15.1. Відомості щодо взаємодії УДО України з іноземними партнерами з питань оперативно-службової діяльності1.
15.2. Відомості щодо результатів прийому зарубіжних делегацій або окремих іноземців1.
15.3. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу “Для службового користування”.
__________________________
1 – Якщо ці відомості не становлять державної таємниці, але їх оприлюднення може перешкоджати діяльності чи завдати шкоди інтересам УДО України, особам та/або об’єктам, щодо яких здійснюється державна охорона.

ВІДМОВА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УДО України має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у випадках, передбачених статтею 22 Закону.

Повідомлення про відмову у задоволенні запиту, у якому мають зазначатися мотивована підстава відмови та порядок оскарження відмови, УДО України надсилає запитувачам поштою або на їх вимогу електронною поштою, копію відповіді – підрозділу діловодства УДО України для обліку запитів.